Świetlica Szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 8.15 oraz 11.30 - 16.30.

REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-16.30 w dni pracy szkoły. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na stronach internetowych szkoły, wychowawców klas bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.
 • W świetlicy obowiązuje program i szczegółowy regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na początku każdego roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem, czego dowodem jest złożony prze niego podpis na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy.
 • Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (Załącznik nr 1) wraz z „Oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkich osób dorosłych odbierających dziecko” (Załącznik nr 2) (kartę można pobrać z sekretariatu szkoły lub u wychowawcy świetlicy).
 2. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: pedagog, wychowawcy świetlicy.
 3. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodzica, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 5. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie sie w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Uczeń ma prawo do:

 • Znajomości swoich praw i obowiązków
 • Udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

Back to top