PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (Załącznik nr 1) wraz z „Oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkich osób dorosłych odbierających dziecko” (Załącznik nr 2) (kartę można pobrać z sekretariatu szkoły lub u wychowawcy świetlicy).
  2. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: pedagog, wychowawcy świetlicy.
  3. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodzica, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
  4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
  5. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca.

 

Back to top