REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-16.30 w dni pracy szkoły. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na stronach internetowych szkoły, wychowawców klas bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.
 • W świetlicy obowiązuje program i szczegółowy regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na początku każdego roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem, czego dowodem jest złożony prze niego podpis na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy.
 • Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
 • Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 • Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki).
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze.
 • Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia i innej wymaganej dokumentacji szkolnej oraz niezwłocznej aktualizacji danych, w przypadku jakichkolwiek zmian np. informacji o stanie zdrowia, dziecka, numerów kontaktowych.
 • Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec półrocza/roku szkolnego
  uwzględnia opinie wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby przez nich wyznaczone w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, lub w szczególnych wypadkach osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, o ile rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. Muszą jednak swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 • O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 • Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem szkolnym, dyrektorem celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.
 • W nagłych wypadkach w celu kontaktu ze świetlicą rodzic zobowiązany jest korzystać z tel. sekretariatu szkoły.

Back to top