Uczeń ma prawo do:

 • Znajomości swoich praw i obowiązków
 • Udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

Uczeń ma obowiązek:

 • Dbać o ład i porządek
 • Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.
 • Zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Zachowywać się kulturalnie i spokojnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

NAGRODY I KARY

 • Pochwała wpisana do dziennika lekcyjnego przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 • Uwaga negatywna wpisana do dzienniczka ucznia.
 • Wpisy (pozytywne/ negatywne) do dzienniczka ucznia.
 • Pochwała przed klasą.
 • Zgłoszenie sytuacji wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Rozmowa telefoniczna.

Back to top